Thiên Đức Lawfirm

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Hoạt động môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và...

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, để linh động trong quá trình kinh doanh của mình, theo thời gian doanh nghiệp thường phải thay đổi một số nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cũng như việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy nhâ...

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tổ chức tín dụng không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt phải nộp của người...