CÁC LOẠI THUẾ DOANH NGHIỆP THƯỜNG PHẢI NỘP

Một số loại thuế và kỳ nộp báo cáo thuế được quy định chi tiết tại Thông tư 156/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013, Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 22 tháng 07 năm 2013. Các loại thuế mà doanh nghiệp thường gặp nhất là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nh...

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Chuyển nhượng quyền tác giả là một trong những hình thức của chuyển giao quyền tác giả. Khi chuyển nhượng quyền tác giả phải tiến hành thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng mới có quyền lợi hợp pháp đối với tác phẩm đó....

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ

Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân....