THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Để được thực hiện hoạt động nhập khẩu các giống cây trồng có nguồn gốc nước ngoài vào Việt Nam, các tổ chức, cá nhân cần phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Các cá nhân, tổ chức muốn hoạt động buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, ….) cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật do cơ quan có thẩm quyền cấp. Dưới đây Thiên Đức xin gửi ...

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Các cá nhân, tổ chức muốn hoạt động sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, ….) càn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật do cơ quan có thẩm quyền cấp. Dưới đây Thiên Đức xin gửi ...