TỪ NĂM 2021, DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH BỊ RÚT NGẮN THỜI GIAN BÁO TRƯỚC KHI TẠM NGỪNG

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 chính thức có hiệu lực. Theo đó có rất nhiều điểm khác biệt đã được quy định tại văn bản này, một trong những số đó chính là rút ngắn thời gian thông báo tạm ngừng ki...

TỪ NĂM 2021, THÊM TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 chính thức có hiệu lực. Theo đó có rất nhiều điểm khác biệt đã được quy định tại văn bản này, một trong những số đó chính là thêm trường hợp không được thành lập doan...