TRÌNH TỰ XÁC MINH TÌNH TRẠNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ

Khi đi vào thành lập hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp có trách nhiệm phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, khi không hoạt động thì doanh nghiệp có trách nhiệm thủ tục tạm ngừng đang ký kinh doanh hoặc giải thể. Do đó, khi doanh nghiệp không hoạt động tại đ...

THỦ TỤC KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ DOANH NGHIỆP

Mã số thuế dãy số được sử dụng để nhận biết, xác định từng người nộp thuế. Khi mã số thuế bị khóa, bị đóng, doanh nghiệp không được thực hiện các hoạt động kinh doanh. Do đó, để tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết...