Tìm được 1 kết quả với từ khóa "dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢN LÝ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

Chương trình hưu trí là tên viết tắt của chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm Mục tiêu bổ sung thu nhập cho người tham gia quỹ khi đến tuổi về hưu dưới hình thức tài Khoản hưu trí cá nhân, được đầu tư và tích lũy theo quy định của pháp luật. Quỹ hưu trí là tên viết tắt của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, là quỹ tài chính để thực hiện chương trình hưu trí, được hình thành từ sự đóng góp của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động....